Tento program přináší
Podmínky

Tyto stránky představují multimediální projekt, jehož cílem je přimět mladé lidi ve věku od 18 do 34 let, aby o sobě něco řekli prostřednictvím hravého a interaktivního dotazníku. Stránky jsou součástí kampaně probíhající po dobu více než šesti měsíců a jejich účelem je poznat dnešní rozmanitou evropskou mládež.

Vysílací a produkční společnosti při tvorbě dotazníku úzce spolupracovaly s týmem sociologů. Cílem průzkumu je shromáždit od uživatelů odpovědi na otázky z různých tematických okruhů, jako je Evropa nebo rodina, zejména pokud jde o hodnoty a názory, které sdílí. Osobní údaje a údaje, které slouží k elektronické identifikaci, získané od uživatelů podléhají automatickému zpracování a přístup k nim budou mít pouze oprávněné osoby v rámci plnění svých úkolů, konkrétně pak týmy účastnící se projektu „Generation What?“ v rámci České televize a produkční společnosti.

Výsledky průzkumu budou zveřejněny a zobrazeny v reálném čase od dubna 2016 do dubna 2019. Výsledky budou zcela anonymní. Ze zveřejněných výsledků nebude nijak možné zjistit totožnost uživatele. Výsledky budou rovněž poskytnuty sociologům, kteří na průzkumu pro analýzu spolupracovali. Také oni zajistí zachování anonymity respondentů.

V rámci tohoto interaktivního projektu budou uživatelé odpovídat na otázky z celé řady různých tematických okruhů (až 148 otázek). Upozorňujeme, že některé z těchto otázek jsou osobní a citlivé, týkají se oblasti sexu a návykových látek . Pokud uživatelé zadají svou emailovou adresu, budou moci své pokroky v zodpovídání dotazníku zaznamenávat. Účelem je přispět k vytvoření zcela prvního profilu evropské mládeže. Portrét  „Generation What?“ vytvořený ze získaných údajů je interaktivní a bude přístupný on-line.

Uživatel prohlašuje, že si tyto všeobecné podmínky použití přečetl a souhlasil s nimi předtím, než začal dotazník vyplňovat nebo komentovat online.

Souhlasem s těmito podmínkami prohlašuje uživatel, který má zájem o přispění do statistického průzkumu „Generation What?“, že je oprávněn s těmito podmínkami souhlasit, je zletilý a nepotřebuje zákonného zástupce.

Pokud je uživatel nezletilý, musí za něj veškeré právní jednání učinit jeho rodič, opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, včetně vyslovení souhlasu s těmito podmínkami. Zákonní zástupci souhlasí s tím, že při použití stránek zajistí dodržování všech ustanovení těchto podmínek.

Zákonní zástupci jsou povinni dohlížet na to, jak jejich děti, respektive nezletilí, jichž jsou právními zástupci, používají možnost komentování, a pamatovat na to, že jsou jako zákonní zástupci zodpovědní za dohled nad tímto používáním.

Terminologie

V následujících podmínkách se předpokládá, že termín vysílací společnost značí médium, které přináší webové stránky Generation What (dále jen „stránky“) jejich divákům a posluchačům (dále jen „uživatelé“).

Produkční společnosti jsou společnosti Upian a Yami2.

Účelem tohoto dokumentu je definovat podmínky platné pro stránky a zúčastněné internetové uživatele. Kdokoliv má zájem se tohoto experimentu zúčastnit, prohlašuje, že si tyto podmínky (dále jen „podmínky“) předem přečetl a výslovně s nimi souhlasí.

Produkční společnosti mohou tyto podmínky kdykoliv změnit, aniž by o tom uživatele předem uvědomily. Uživatelé by proto měli nejnovější znění podmínek pravidelně kontrolovat.

ČLÁNEK 1. PODMÍNKY INTERAKCE V RÁMCI PROJEKTU

Aby bylo možné shromáždit a roztřídit údaje a personalizovat interaktivní zapojení do aktivit nabízených na těchto stránkách, jsou uživatelé nejprve vyzváni k tomu, aby odpověděli na několik úvodních otázek týkajících se jejich věku, pohlaví, polohy, úrovně vzdělání a stávající situace.

Uživatelé jsou vyzváni k zadání své emailové adresy, aby mohli obdržet osobní odkaz, který jim umožní kdykoliv znovu pokračovat ve vyplňování dotazníku.

Poskytnutím emailové adresy a zodpovězením otázek poskytují uživatelé produkčním společnostem svůj souhlas k použití těchto údajů v rámci projektu.

Produkční společnosti mohou tyto emailové adresy použít při komunikaci o projektu s uživateli.

ČLÁNEK 2. ODPOVĚDNOST

Má se výslovně za to, že vysílací a produkční společnosti nebudou nijak zodpovědné za jakékoliv škody utrpěné uživateli anebo třetími stranami v důsledku:

 • nedostupnosti nebo špatného fungování služby, bez ohledu na příčinu
 • ztráty konkrétních údajů uživatelů
 • dopadů jakéhokoliv počítačového viru
 • případů vyšší moci

Vzhledem k povaze internetu, zejména pak skutečnosti, že příspěvky mohou být napadeny neoprávněnými třetími stranami, a tudíž mohou být poškozeny nebo stahovány, a vzhledem ke skutečnosti, že si odkaz umožňující přístup k těmto příspěvkům může vytvořit každý, nebudou vysílací ani produkční společnosti v žádném případě činěny zodpovědnými za jakékoliv náhodné či utrpěné škody uživatelů nebo třetích stran bez ohledu na to, zda je způsobily třetí strany či nikoliv.

ČLÁNEK 3. OSOBNÍ ÚDAJE

3.1. Zjištění totožnosti

Osobní údaje a údaje sloužící k elektronické identifikaci, které mohou být získané od uživatelů, podléhají automatickému zpracování, zejména proto, aby uživatelé měli možnost přizpůsobit své aktivity na stránkách vlastním potřebám a aby mohli kdykoliv pokračovat ve vyplňování, a/nebo aby splňovali požadavky stávající legislativy.

3.2. Přístup k údajům

Údaje uživatelů jsou uloženy u produkčních společností a jakýchkoliv subdodavatelů dle volby produkčních společností, jak je uvedeno v právních upozorněních na stránkách. Aby byla zajištěna ochrana osobních údajů webových uživatelů před ztrátou, záměnou či zveřejněním, budou po omezenou dobu tří (3) let uloženy na zabezpečených počítačových serverech. Podle francouzského zákona „Informatique et Libertés“ ze dne 6. ledna 1978, ve znění zákona č. 2004-801 ze dne 6. srpna 2004, o ochraně jednotlivců s ohledem na zpracování osobních údajů, mají uživatelé právo přístupu ke svým osobním údajům a právo tyto údaje opravit nebo zakázat. Uživatelé mohou tato práva kdykoliv uplatnit, zejména pak požadovat vymazání svých příspěvků v účastnických sekcích, a to podáním písemné žádosti vysílacím společnostem prostřednictvím odkazu „kontakty“.

Uživatelé mohou tímto způsobem požadovat, aby byly opraveny, doplněny, vyjasněny, aktualizovány nebo vymazány ty osobní údaje, které jsou nepřesné, neúplné, dvojsmyslné, neplatné, nebo které nesmí být získávány, používány, zveřejňovány nebo uchovávány.

Údaje uživatelů nebudou použity pro žádné další reklamní ani obchodní účely.

Uživatel bude moci pokračovat v práci a kontrolovat aktuálnost údajů pouze na základě své emailové adresy.

3.3. Použití cookies a nástrojů webové analytiky

Za účelem zdokonalení kvality služeb a uspokojení potřeb uživatelů používají vysílací a produkční společnosti „cookies“ a nástroje webové analytiky: Google Analytics a Gemius.

Stránky využívají nástroje Google Analytics, které umožňují analyzovat webové stránky, což produkčním společnostem pomáhá zkoumat, jak uživatelé stránky používají. Prostřednictvím těchto vyhledávacích analytických cookies jsou generovány následující údaje: navštívené stránky, frekvence, počet a opakování návštěv, doba trvání vyhledávání, provedená hledání, použitý vyhledávač, poskytovatel služeb a poloha napojená na IP adresu. Jestliže si uživatelé zvolili možnost ponechat svou IP adresu na těchto stránkách v anonymitě, Google bude jejich IP adresu přesto přenášet, ale v zemích náležících do Evropské unie nebo jiné země, které podepsaly dohodu ustavující Evropský hospodářský prostor, budou všechny záznamy o poloze vymazány. Pouze ve výjimečných případech bude na server Google přenášena jejich celá IP adresa, a tam budou všechny záznamy vymazány. Google nebude asociovat jejich IP adresy odeslané prostřednictvím Google No Analytics s ostatními údaji, které Google uchová. Google bude tyto informace používat k posouzení jejich používání stránek a vytváření zpráv o aktivitě na stránkách a používání internetu pro produkční společnosti: měření a analýza vyhledávacích návyků a chování uživatelů, vývoj anonymních vyhledávacích profilů a možná vylepšení v závislosti na analýzách uživatelských dat. Více o pravidlech zachování mlčenlivosti společnosti Google naleznete zde. Kromě blokování těchto cookies ve vyhledávačích mohou uživatelé Google Analytics při vyhledávání deaktivovat za použití modulu poskytnutého společností Google.

O konkrétních způsobech, jak je možné cookies a tyto analytické nástroje použít, se dozvíte více v dokumentu „Ochrana soukromí“, který bude k dispozici zde.

Další informace a doporučení ohledně internetových cookies naleznete rovněž na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů, které jsou k dispozici zde.

ČLÁNEK 4. KOMENTÁŘE

4.1 Přístup ke komentářům

Použití komentářového systému DISQUS je po předchozí registraci zdarma. Rezervaci lze provést přes Twitter, Facebook nebo Google nebo vytvořením zvláštního účtu DISQUS. Údaje poskytnuté na těchto stránkách (jméno, avatar nebo alias) jsou zobrazeny za účelem zjištění totožnosti uživatele.

4.2 Podmínky a závazky

Používání komentářového systému v rámci účastnické sekce stránek je zdarma po předchozí povinné registraci internetového uživatele prostřednictvím jeho/její emailové adresy.

Za předpokladu, že:

 • na stránkách se objeví pouze první část emailové adresy (prefix), přezdívka/emailová adresa a/nebo přezdívka uživatele, která je umožní identifikovat jako autory komentáře zveřejněného na stránkách;
 • uživatelé souhlasí s tím, že poskytnou spolehlivé kontaktní údaje pro případ, že by bylo potřeba je kontaktovat;
 • v případě, že uživatelé poskytnou nepravé, nepřesné, zavádějící informace nebo informace zavádějící povahy, si produkční společnosti vyhrazují právo uživatelům bez prodlení přerušit nebo zamítnout přístup na stránky, a to dočasně nebo trvale.

Uživatelé nesou odpovědnost pouze za komentáře, které zveřejní na stránkách v účastnické sekci. Konkrétně souhlasí s tím, že nebudou:

 • záměrně či jinak porušovat žádné platné zákony, ať už na místní, regionální, národní nebo mezinárodní úrovni, včetně:
  • a. jakýchkoliv ustanovení souvisejících se soukromím, duševním vlastnictvím (včetně autorského práva, patentů, ochranných známek), mediálních zákonů (včetně podněcování k rasové nenávisti, vyzývání k násilí, revizionismu nebo negacionismu, xenofobie, homofobie), jakož i práva na ochranu osobnosti;
  • b. legislativy týkající se počítačových podvodů;
  • c. předpisů týkajících se veřejnoprávní politiky a morálky, včetně nařízení týkajících se pornografického a pedofilního obsahu;
  • d. legislativy týkající se nezletilých.
 • zastupovat žádnou osobu, organizaci ani třetí stranu;
 • svým tónem projevovat agresivitu nebo nepřiměřené násilí;
 • úmyslně šířit nepravdivé informace, ať už za účelem poškození ostatních či nikoliv;
 • zasílat ani odevzdávat žádný obsah, k jehož přenosu nemají oprávnění, včetně obsahu, který podléhá povinnosti mlčenlivosti;
 • zasílat ani zveřejňovat komentáře, které by mohly obsahovat viry;
 • nikoho žádným způsobem jakkoliv obtěžovat, zejména opakováním totožných nebo velmi podobných zpráv.

4.3 Moderování

Komentáře zveřejněné na stránkách jsou následně moderované s ohledem na tyto podmínky. Moderátoři stránek si vyhrazují právo bez předchozího upozornění uživatelů vymazat celé příspěvky nebo jejich část, které jsou v rozporu s těmito podmínkami nebo by mohly být protizákonné, a dočasně nebo trvale odepřít přístup na stránky všem internetovým uživatelům, kteří je zjevně či opakovaně anebo systematicky porušují. Rozhodnutí moderátorů jsou nezpochybnitelná. Zveřejněním komentáře na stránkách uživatelé souhlasí s tím, že budou dodržovat jak svá oprávnění, tak tato ustanovení.

ČLÁNEK 5. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Všechny součásti stránek (obecná struktura, software, videopřehrávač, texty, obrázky (animované či nikoliv), zvuky, know-how atd.), jakož i typické znaky (loga, značky atd.) jsou majetkem produkčních společností a/nebo jejich partnerů a jsou celosvětově chráněny autorským právem a právem duševního vlastnictví.

Jako takové a v souladu s českým zákonem o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon):

 • je přísně zakázáno tyto stránky zcela nebo částečně reprodukovat, s výjimkou případů výslovně stanovených v těchto podmínkách.
 • Uživatelé souhlasí s tím, že nebudou řečené stránky ani žádnou z jejich součástí jakýmkoliv způsobem upravovat, kopírovat, opětovně zveřejňovat, přenášet, prodávat nebo distribuovat.
 • Kromě práva na prohlížení stránek nebude nikomu v souvislosti s právy duševního vlastnictví poskytnuta žádná licence ani žádné jiné právo.

ČLÁNEK 6. ZMĚNY NA STRÁNKÁCH

Vysílací a produkční společnosti si vyhrazují právo stránky kdykoliv změnit nebo zrušit přístup na ně, a to jak dočasně, ojediněle nebo trvale, s oznámením nebo bez oznámení. Použitím těchto stránek uživatelé berou na vědomí, že vysílací a produkční společnosti nenesou vůči uživatelům ani žádné jiné straně zodpovědnost za změny, pozastavení nebo zrušení těchto stránek a účastnické zóny.

ČLÁNEK 7. PLATNÉ ZÁKONY – JURISDIKCE PRO ŘEŠENÍ SPORŮ

Tyto podmínky se řídí evropskými zákony. Jakékoliv spory v souvislosti s existencí, platností, výkladem anebo výkonem těchto podmínek, které nebudou vyřešeny smírnou cestou, budou předány místně příslušnému soudu v bydlišti obžalovaného.

ČLÁNEK 8. ZJIŠTĚNÍ TOTOŽNOSTI

Generation What je služba, kterou poskytují vysílací a produkční společnosti.

ČESKÁ TELEVIZE
Kavčí hory, 140 70  Praha 4
Tel.: 261 131 111
E-mail: info@ceskatelevize.cz

UPIAN
Sídlo společnosti: 211 rue Saint-Maur 75010 Paříž
RCS Paris B 421204538
Manažer: Alexandre Brachet
Tel.: +33 (0)1 53 19 70 03
Kontakt: contact@upian.com